Conditions

Podmínky společnosti Kantar Health

Vítejte na webových stránkách společnosti Kantar Health („Kantar Health“) www.kantarhealth.com. Pokud budete pokračovat v prohlížení a používání této webové stránky, souhlasíte s dodržováním a zavazujete se k následujícím podmínkám používání („podmínky“), které společně se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Kantar Health řídí vztah mezi Vámi a společností Kantar Health, v souvislosti nebo ve spojení s touto webovou stránkou nebo Vaším použitím této webové stránky. Vaše použití této webové stránky, a jakékoli spory vzniklé z takového užití, podléhá zákonům České republiky.

Pojem „Kantar Health“ nebo „nás“ nebo „my“ nebo „naše“ odkazují na společnost Kantar Health, vlastníka této webové stránky, která má sídlo na adrese Křemencova 10, 110 00 Praha 1. Pojem „Vy“ odkazuje na uživatele nebo osobu prohlížející tuto webovou stránku nebo na jakéhokoli člena, který je u společnosti Kantar Health registrován nebo zapsán jako člen.

Následují platné podmínky:

I. Služby společnosti Kantar Health.

 1. Společnost Kantar Health nabízí jednotlivcům možnost přístupu na tuto webovou stránku zdarma, některý obsah je pouze na základě zpoplatněného předplatného.
 2. Společnost Kantar Health nabízí registrovaným nebo pozvaným jednotlivcům („člen“) možnost přístupu k důvěrným interním údajům společnosti, a možnost účasti v různých výzkumných průzkumech trhu („průzkumy“), klinických výzkumech a neintervenčních výzkumech, týkajících se zdravotních projektů. Klienti nás pověřují sběrem výzkumných dat jejich jménem (oba budou dále označováni jako „pověřenec“).

II. Povinnosti člena

 1. Členskou registrací každý člen souhlasí s tím, že neuvede nepravdivé nebo zavádějící osobní údaje, a zejména souhlasí s tím, že se nezaregistruje pod falešnou identitou. Pokud uvedete údaje, které budou nepravdivé, nepřesné nebo neaktuální či neúplné, bude mít společnost Kantar Health právo ukončit Vaše členství, a bude moci odmítnout jakýkoli současný nebo budoucí přístup či použití této webové stránky, včetně okamžitého propadnutí případných nashromážděných odměn či cen.
 2. Pro přístup k členské části této webové stránky, budete muset nastavit uživatelské jméno a heslo. Jste zodpovědní za důvěrnost a zabezpečení Vašeho uživatelského jména a hesla. Souhlasíte, že budete společnost Kantar Health okamžitě informovat v případě jakéhokoli neautorizovaného použití Vašeho uživatelského jména nebo hesla.
 3. Členskou registrací na těchto webových stránkách souhlasíte s tím, že společnost Kantar Health může ověřit Vaše registrační údaje s odbornou nebo podobnou akreditovanou agenturou nebo vyšetřovací službou.  Společnost Kantar Health použije výsledky takového ověření pouze pro účely upřesnění a zkompletování Vámi uvedených údajů.  Uvedené výsledky nevyzradíme žádné třetí straně, pokud to nebude vynuceno zákonem, nebo pokud nebudeme mít důvod věřit, že je člen zapojen do podvodu v souvislosti s jeho/její registrací v panelu.  Pokud zjistíme, že byl člen během účasti na průzkumech zapojen do podvodu, vyhrazujeme si právo oznámit daný podvod příslušným právním orgánům.
 4. Registrací za člena, každý člen potvrzuje, že neporušuje žádné pracovní předpisy Vašeho zaměstnavatele.
 5. Souhlasíte s následovným:
 6.  
  • Nepodporovat ani nedovolit jiným neregistrovaným jedincům, aby se účastnili průzkumu či průzkumů pomocí Vašeho přístupu.  Pokud tak učiníte, bude to považováno za falzifikaci, a společnost Kantar Health bude mít právo ukončit Vaše členství, a bude moci odmítnout jakýkoli současný nebo budoucí přístup či použití této webové stránky, včetně okamžitého propadnutí případných nashromážděných odměn či cen.
  • Nepoužívat stroje, algoritmy nebo jiné automatické funkce k vytváření obsahu nebo přístupů na webové stránky.
  • Nevytvářet přístupy na webové stránky, na nichž je osoba nebo skupina lidí žádána o čtení materiálů (řetězové dopisy, e-maily, atd.), jejichž hlavním účelem je vytváření zisku.
  • Nepoužívat a nepřistupovat na tuto webovou stránku pro komerční účely.
  • Nečinit žádné kroky k manipulování výsledků jakéhokoli panelu, průzkumu nebo výzkumu nebo ve spojení s touto webovou stránkou.
  • Nečinit žádné kroky, které by narušovaly tuto webovou stránku nebo její použití anebo přístup k této webové stránce jiným členem.
  • Nevkládat části této webové stránky na jinou webovou stránku; neměnit vzhled této webové stránky; a nevytvářet odkazy z jiných webových stránek na jakoukoli webovou stránku této webové stránky, bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Kantar Health.

III. Odpovědnost za obsah

 1. Společnost Kantar Health se výslovně zříká veškerých záruk a veškeré odpovědnosti za obsah nebo další materiály umístěné na tuto webovou stránku jakýmkoli členem (členy). Uznáváte a souhlasíte, že výhradně ručíte a zodpovídáte za jakýkoli obsah nebo další Vámi umístěné, zveřejněné, zadané, odeslané, nahrané anebo zpřístupněné materiály nebo informace.
 2. Informace obsažené na této webové stránce jsou určeny pouze pro účely obecného informování. Společnost Kantar Health vynaložila veškeré přiměřené úsilí, aby zajistila, že informace na této webové stránce budou v době jejich zařazení přesné; nicméně se mohou vyskytnout nepřesnosti nebo občasné chyby, za něž se společnost Kantar Health omlouvá.
 3. Uznáváte a souhlasíte, že máte přísně zakázáno odesílat nebo přenášet jakýkoli ohrožující, pomlouvačný, hanlivý, obscénní, skandální nebo pobuřující obsah, materiály nebo informace nebo další obsah, materiály nebo informace, které mohou porušovat platné zákony.
 4. Uznáváte a souhlasíte, že výhradně ručíte a zodpovídáte za správnost jakéhokoli obsahu, Vámi vyvěšených, zveřejněných, zadaných, odeslaných, nahraných anebo zpřístupněných materiálů anebo informací. Zveřejnění záznamů zapsaných členy neznamená, že společnost Kantar Health podporuje jakýkoli názor či sdělení, a neznamená ručení anebo odpovědnost za Vámi zveřejněné, zadané, odeslané, nahrané anebo zpřístupněné názory nebo sdělení.
 5. Tímto zprošťujete, uvolňujete a vylučujete společnost Kantar Health z jakýchkoli nároků, škod, požadavků, závazků, ztrát anebo nákladů a výdajů, včetně a bez omezení, přiměřených nákladů na právního zástupce a soudní náklady, které vzniknou v důsledku, v souvislosti anebo ve spojení s obsahem, materiálem anebo informacemi, které jste vyvěsili, zveřejnili, zadali, odeslali, nahráli anebo veřejně zpřístupnili. V případě těchto nároků souhlasíte se závazky, ztrátami, odškodným, rozsudky anebo náklady anebo výdaji, včetně a bez omezení přiměřené odměny na právní zastoupení anebo soudní náklady, vzniklé společnosti Kantar Health při obhajobě proti těmto nárokům.
 6. Čas od času může tato webová stránka také zahrnout či obsáhnout (i) odkazy na jiné webové stránky, které jsou udržované anebo provozované třetími stranami, anebo (ii) informace o produktech nebo službách nabízených třetími stranami. Společnost Kantar Health se tímto zříká veškerých záruk anebo odpovědností za obsah nebo za produkty a služby uvedené na odkazované webové stránce (stránkách) v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony.
 7. Společnost Kantar Health si vyhrazuje absolutní právo změnit nebo vymazat jakýkoli obsahový materiál anebo informace vyvěšené, zveřejněné, zadané, odeslané, nahrané anebo veřejně zpřístupněné jakýmkoli členem na této webové stránce.

IV. Účast v průzkumech

 1. Členům, kteří se zapsali k účasti v průzkumech, mohou být e-mailem zaslány pozvánky k průzkumům.
 2. Vaše účast na průzkumu (průzkumech) je zcela dobrovolná.
 3. Uznáváte a souhlasíte, že nemáte legální právo být společností Kantar Health pozván/a k účasti na průzkumech. Dále uznáváte a souhlasíte, že nepozvání společností Kantar Health k účasti na průzkumu či průzkumech nezadá příčinu právních kroků proti společnosti Kantar Health.
 4. Uznáváte a souhlasíte, že vyplníte a přesně dokončíte všechny průzkumy, a neuvedete nepravdivé nebo nevhodné odpovědi. V případě, že nedodržíte výše uvedené, se společnost Kantar Health může dle svého výhradního uvážení bez upozornění rozhodnout o ukončení Vašeho členství.
 5. Podle místních předpisů mají členové povinnost ohlašovat všechny negativní události místním orgánům ve své zemi. Všechny negativní události uvedené členem („ohlašovatel“) v průzkumu, budou ohlášeny společností Kantar Health pověřenci daného průzkumu. V takových případech se společnost Kantar Health může obrátit na ohlašovatele, aby získala souhlas pro uvolnění osobních identifikovatelných údajů ohlašovatele pověřenci pro daný průzkum, za účelem následné komunikace týkající se uvedené negativní události(í). Ohlašovatelé si ponechávají právo takový souhlas odmítnout; nicméně společnost Kantar Health bude nadále nucena ohlásit negativní událost(i) pověřenci pro daný průzkum bez uvedení identity ohlašovatele.
 6. Zrušení účasti je možné kdykoli. Kromě toho zrušení proběhne automaticky při ukončení Vašeho členství.
 7. Z další komunikace nebo účasti můžete kdykoli odstoupit dodržením postupů pro odhlášení, které jsou popsány v jakékoli zprávě anebo na této webové stránce tak, že se na nás obrátíte prostřednictvím strany, od níž jste obdržel/a pozvání nebo prostřednictvím adresy http://www.kantarhealth.com/contact.
 8. Pokud nedodržíte uvedené postupy, může dojít k opoždění odstranění Vašich osobních údajů. Váš požadavek zpracujeme ihned; nicméně mezi dobou, kdy obdržíme Váš požadavek a dobou, kdy jsme schopni odstranit Vaše osobní údaje ze všech plánovaných komunikací a seznamů, může být prodleva. Před úplným zpracováním požadavku tak můžete dostávat e-maily i poté, co požádáte o vyřazení z našich seznamů; nicméně vynaložíme veškeré úsilí, abychom jednali ihned.

V. Odměna nebo náhrada za účast v průzkumech

 1. V souvislosti s nabídkami účasti v průzkumech nebo dalších činnostech průzkumu trhu vedených společností Kantar Health, může společnost Kantar Health daným účastníkům nabídnout symbolickou motivační odměnu nebo honorář („odměna“). Ve spojení s nabídkami účasti v klinickém výzkumu a v neklinických výzkumných činnostech učiněných společností Kantar Health, může společnost Kantar Health nabídnout „náhradu“ za čas a úsilí, které jste této účasti věnovali. Všechny odměny nebo náhrady jsou nabídnuty na základě výhradního rozhodnutí společnosti Kantar Health, a společnost Kantar Health si tímto vyhrazuje právo ukončit svůj motivační program; ukončit, upravit nebo změnit podmínky spojené s jejím motivačním programem; anebo upravit, změnit či odstranit odměnu či náhradu, která je aktuálně dostupná nebo je nabízena, a na toto Vás upozornit, nebo ne. Navíc k podmínkám stanoveným v této části, nabídka odměny nebo náhrady podléhá dalším podmínkám, které jsou obsaženy v platných pozvánkách k průzkumům.
 2. Všechny odměny nebo náhrady, která Vám budou nabídnuty, jsou nabízeny pod podmínkou, že budete přísně dodržovat podmínky, včetně a bez omezení požadavku, abyste úplně a pravdivě vyplnili průzkum nebo průzkumy. Typ a částka odměny nebo náhrady bude specifikována v e-mailu s pozvánkou k průzkumu. Možnost splacení odměny nebo náhrady, které mohou být kdykoli společností Kantar Health upraveny dle jejího výhradního uvážení, Vám budou představeny v části odměny nebo náhrady této webové stránky.
 3. Průzkumy mohou obsahovat filtrovací otázky, které stanoví, zda účastník patří k cílové skupině daného projektu. Průzkum bude automaticky ukončen, pokud bude po zodpovězení filtrovacích otázek, stanoveno, že účastník nepatří k požadované nebo specifické cílové skupině. Stejně tak může být průzkum ukončen, pokud je dosažena kvóta pro určitou cílovou skupinu. V každém z těchto scénářů, bude mít účastník právo na odměnu či náhradu v případě, že příslušná pozvánka k průzkumu konkrétně uvede, že bude účastníkům, kteří vyplní pouze filtrovací otázky, poskytnuta odměna či náhrada.
 4. Aby měl člen právo na odměnu či náhradu, musí vyplnit 100 % průzkumu.
 5. Podle platných zákonů Vaší země pobytu, státní příslušnosti anebo občanství, můžete mít povinnost zaplatit daně z odměny či náhrady, kterou dostanete ve spojení s vyplněním průzkumu. Uznáváte a souhlasíte, že (i) společnost Kantar Health neodečte žádné peníze či daně na základě Vám splatné odměny či náhrady (vyjma případů, kdy to vyžaduje zákon), a (ii) že Vy výhradně a výlučně ručíte a zodpovídáte za platby všech platných daní a za dodržení všech platných daňových zákonů.

VI. Zachování mlčenlivosti

 1. Uznáváte a souhlasíte, že jako člen můžete být vystaven/a důvěrným a interním informacím o společnosti Kantar Health anebo o pověřencích. Všechny informace, které Vám budou k dispozici během Vašeho členství buď prostřednictvím předplatného, nebo bez něj, které souvisejí nebo vyplývají z Vaší účasti v jakémkoli určitém průzkumu či průzkumech, včetně mimo jiného odpovědí nebo informací, které uvedete na základě těchto průzkumů, množství studií, kterých se zúčastníte, a dokonce i z existence a předmětu průzkumů, je považována za důvěrnou interní informaci náležející společnosti Kantar Health a jejím pověřencům. Souhlasíte, že uchováte v přísné důvěře a nevyzradíte žádné třetí straně žádnou důvěrnou anebo interní informaci společnosti, kterou objevíte nebo se dozvíte ve spojení s jakýmkoli průzkumem, projektem, dotazníkem nebo jiným výzkumem trhu, klinickým výzkumem a neintervenční výzkumnou činností související s touto webovou stránkou, společností Kantar Health anebo jakýmkoli pověřencem.
 2. Uznáváte a souhlasíte, že jakákoli důvěrná anebo interní informace společnosti, která Vám bude odhalena, nebo kterou se dozvíte ve spojení s jakýmkoli předplatným, průzkumem, projektem, dotazníkem anebo jinou výzkumnou činností, zůstane výhradním a výlučným vlastnictvím vlastníka dané informace, a nebude Vám uděleno ani nezískáte právo, titul anebo podíl k žádné důvěrné anebo interní informaci společnosti, a žádné takové právo, titul či podíl nebude vyvozen nebo předpokládán.
 3. Čemukoli budete během Vašich činností na webové stránce vystaveni, včetně mimo jiného „vzhledu a funkce“ webové stránky, bude považováno za soukromé, ať již to tak bude označeno, nebo ne. „Vzhled a funkce“ odkazuje na design, loga, bannery, navigační lišty a nástroje, grafiku, druh písma, uspořádání stránky, umístění objektů a další vlastnosti běžně považované za součást „vzhledu a funkce“ internetové stránky.

VII. Soukromí, reklamní e-maily

Soukromí osobních údajů je pro společnost Kantar Health maximálně důležité. Pro další informace se prosím podívejte do zásad ochrany osobních údajů společnosti Kantar Health. Abychom pomohli svým pověřencům při navrhování jejich průzkumů nebo při výběrů členů, kteří se jich zúčastní, může společnost Kantar Health těmto pověřencům vyzradit určité profilové údaje poskytnuté každým z členů. Profilové údaje zahrnují mimo jiného položky, jako je pohlaví, věk, titul, lékařská fakulta, oblast specializace, počet let certifikace od výboru, velikost praxe a poštovní směrovací číslo, počet let a umístění praxe. Tento seznam je ilustrační, není vyčerpávající, a skutečné prvky zahrnuté v profilových datech se mohou v průběhu doby měnit. Nicméně společnost Kantar Health nevyzradí žádné třetí straně bez Vašeho souhlasu osobní identifikovatelné informace (jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu), kterou nám poskytnete. Na další informace o použití Vašich osobních údajů společností Kantar Health, se prosím podívejte do zásad ochrany osobních údajů společnosti Kantar Health.

Abychom pomohli svým poverencum pri navrhování jejich pruzkumu nebo pri výberu clenu, kterí se jich zúcastní, muže spolecnost Kantar Health temto poverencum vyzradit urcité profilové údaje poskytnuté každým z clenu. Profilové údaje zahrnují mimo jiného položky, jako je pohlaví, vek, titul, lékarská fakulta, oblast specializace, pocet let certifikace od výboru, velikost praxe a poštovní smerovací císlo, pocet let a umístení praxe. Tento seznam je ilustracní, není vycerpávající, a skutecné prvky zahrnuté v profilových datech se mohou v prubehu doby menit. Nicméne spolecnost Kantar Health nevyzradí žádné tretí strane bez Vašeho souhlasu osobní identifikovatelné informace (jméno, adresu, telefonní císlo, e-mailovou adresu), kterou nám poskytnete. Na další informace o použití Vašich osobních údaju spolecností Kantar Health, se prosím podívejte do zásad ochrany osobních údaju spolecnosti Kantar Health.

VIII. Duševní vlastnictví

 1. Všechny stránky a obsah společnosti Kantar Health, pověřenců a jejich příslušných poskytovatelů licence, obchodních partnerů anebo zástupců, obsažené na této webové stránce, v předplacených částech a souvisejících průzkumech, včetně a bez omezení textu, grafiky, audia, videa, fotografií, průzkumů, loga anebo dalších materiálů, jsou duševním vlastnictvím, nebo jsou autorizovány pro použití společností Kantar Health, pověřenců anebo jejich příslušných poskytovatelů licence, obchodních partnerů a dceřiných společností, včetně všech ochranných známek, ochranných značek pro služby, copyrightu, patentů a obchodních tajemství v nich obsažených.
 2. Nesmíte žádným způsobem upravovat, kopírovat, reprodukovat, vytvářet odvozená díla, znovu publikovat, zobrazovat, nahrávat, posílat, přenášet či distribuovat obsah, materiály a informace, které Vám budou zpřístupněny na této webové stránce, bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Kantar Health.
 3. Souhlasíte, že nebudete stahovat, rekonfigurovat nebo používat technologii či software společnosti Kantar Health nijak jinak, než k přístupu k Vám vyhrazenému obsahu anebo účasti v průzkumech. Také souhlasíte, že nebude stahovat, tisknout kopie nebo reprodukovat žádnou obrazovku nebo Vám zobrazené informace během Vaše přístupu či účasti, pokud nebudete konkrétně vyzván/a, abyste tak učinil/a v rámci Vaší účasti v určité studii.
 4. Společnost Kantar Health uplatní veškeré opravné prostředky dostupné ze zákona anebo v obyčejovém právu, aby napravila, zakázala, omezila a potlačila jakékoli porušení výše uvedeného.

IX. Odškodnění

Souhlasíte, že nahradíte, ochráníte a odškodníte společnost Kantar Health, její ředitele, funkcionáře, zaměstnance anebo zástupce, za veškeré nároky, požadavky, závazky, škody, ztráty a náklady anebo výdaje třetích stran, včetně a bez omezení přiměřených právních poplatků a soudních výdajů, které vzniknou, vyplynou, budou souviset nebo budou ve spojení, ať již přímo či nepřímo, s Vašim porušením nebo jiným přestoupením podmínek anebo platného zákona.

X. Omezení odpovědnosti

 1. Společnost Kantar Health nebude v žádném případě odpovědná za nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo trestné škody nebo ztráty nebo za ztrátu příjmu, ztrátu zisku anebo ztrátu dobrého jména, kterou utrpí jakýkoli člen nebo členové této webové stránky, nebo ostatní, na základě nebo ve spojení s použitím této webové stránky, nebo jako výsledek jednání nebo nejednání společnosti Kantar Health podle těchto podmínek, bez ohledu na to, zda byla společnosti Kantar Health odhalena možnost takových škod, nebo ne, nebo mohly být přiměřeně společností Kantar Health předvídány.
 2. Společnost Kantar Health není ani odpovědná ani neručí, a každý člen se tímto zříká jakéhokoli nároku, kroku nebo náhrady za jakoukoli škodu, přímou či nepřímou, náhodnou, zvláštní nebo následnou, nebo ztrátu, které jsou výsledkem účasti v průzkumu nabídnutého členům, nebo spolehnutí se na informace, produkty, služby nebo zboží anebo použití informací, produktů, služeb nebo zboží uvedeného nebo poskytnutého prostřednictvím této webové stránky; vyjma případů, kdy je odpovědnost ustanovena platnými zákony.

XI. Vyloučení odpovědnosti

Tato webová stránka, včetně veškerého obsahu nebo služeb dostupných nebo zpřístupněných prostřednictvím této webové stránky, jsou poskytnuty tak „jak jsou“. V plném rozsahu přípustného zákony, společnost Kantar Health neprohlašuje ani neručí naprosto žádným způsobem za obsah této webové stránky. Dále se společnost Kantar Health tímto zříká výslovných nebo předpokládaných záruk, včetně a bez omezení, za nezasahování, obchodovatelnost oprávnění nebo způsobilost k určitému účelu. Společnost Kantar Health neručí, že funkce obsažené na této webové stránce nebo jakýkoli zde obsažený materiál nebo obsah, bude neporušený nebo bez chyb, že vady budou opraveny nebo že tato webová stránka, nebo server, na kterém je přístupná, budou opraveny, nebo že tato webová stránka či server, na kterém je přístupná nebudou zavirované nebo nebudou obsahovat jiné škodlivé součásti.

XII. Komunikace

S jakoukoli komunikací nebo materiály, které přenesete společnosti Kantar Health elektronickou poštou nebo jinak, včetně jakýchkoli údajů, dotazů, komentářů, panelových odpovědí, návrhů nebo podobně, je a bude nakládáno jako s nedůvěrnými a nesoukromými, pokud nebude konkrétně vyznačeno jinak. Vyjma rozsahu výslovně pokrytého našimi zásadami ochrany osobních údajů, cokoli, co přenesete, nebo pošlete, může být použito společností Kantar Health nebo jejími dceřinými společnostmi pro jakýkoli účel, včetně a bez omezení reprodukce, vyzrazení, přenosu, zveřejnění, vysílání a odesílání. Navíc může společnost Kantar Health volně použít jakékoli myšlenky, koncepty, know-how nebo postupy obsažené v jakékoli komunikaci, kterou odešlete na tuto webovou stránku, a to bez náhrady a pro naprosto jakýkoli účel, včetně mimo jiného vývoje, výroby a marketingu produktů a služeb používajících tyto informace.

XIII. Zrušení

Bez omezení dalších opravných prostředků dostupných společnosti Kantar Health, může společnost Kantar Health bez předchozího upozornění pozastavit, zrušit nebo ukončit přístup člena anebo jeho účet v případě, že člen poruší nebo jinak překročí tyto podmínky.

XIV. Změna všeobecných podmínek

Všechny informace odeslané na tuto webovou stránku podléhají změnám bez upozornění. Navíc je možné tyto podmínky kdykoli bez předchozího upozornění změnit. Společnost Kantar Health provede takové změny jejich odesláním na tuto webovou stránku. Pravidelně se dívejte na tuto webovou stránku, abyste změny kontrolovali. Váš pokračující přístup na tyto webové stránky po uvedených změnách projevuje Vaše nezvratné přijetí těchto změn.

XV. Právní jurisdikce a adresa pro služby

Vaše použití této webové stránky, a jakékoli spory vzniklé z užití této webové stránky, podléhají zákonům Anglie a Walesu, a nevýhradní jurisdikci anglických soudů.

XVI. Obecné

Záhlaví jsou pouze pro účely odkazování a žádným způsobem nedefinují, neomezují, nevytváří a nepopisují rozsah dané části. Naše nejednání s ohledem na Vaše porušení nebo porušení ostatních neznamená zřeknutí se práv jednat s ohledem na následná nebo podobná porušení. Tento dokument stanoví celkové názory a dohodu společnosti Kantar Health a Vás s ohledem na zde obsažený předmět.

Společnost Kantar Health si vyhrazuje právo kdykoli a bez upozornění vylepšit, upravit, změnit, pozastavit nebo permanentně nepokračovat s celou touto webovou stránkou, nebo kteroukoli její částí, a omezit a zakázat přístup k ní.

XVII. Klauzule o oddělitelnosti

V případě, že jedno nebo více ustanovení těchto podmínek bude považováno celé, nebo částečně za neplatné, bude považováno za oddělené od těchto podmínek, a zbývající ustanovení zůstanou plně platná a účinná. Jakékoli ujednání, které je neplatné, bude nahrazeno ujednáním, které bude, co nejvíce to bude možné, podobné neplatnému ujednání, a bude nejlépe splňovat zamýšlený účel neplatného ujednání.

XVIII. Dotaz

Pokud máte dotazy týkající se těchto podmínek, obraťte se na nás prosím e-mailem na info@kantarhealth.com nebo na poštovní adresu na Kantar Health s. r. o., Křemencova 10, 110 00 Praha 1.

Zmluvné podmienky spoločnosti Kantar Health

Vitajte na stránkach www.kantarhealth.com, stránke spoločnosti Kantar Health („Kantar Health„) (táto „Webová stránka“). Ak budete ďalej pokračovať v prezeraní a používaní tejto Webovej stránky, súhlasíte s dodržiavaním nasledujúcich podmienok používania („Zmluvné podmienky“), ktoré spolu s pravidlami ochrany osobných údajov spoločnosti Kantar Health upravujú vzťah medzi vami a spoločnosťou Kantar Health vo vzťahu k tejto Webovej stránke alebo v súvislosti s jej používaním. Vaše používanie tejto Webovej stránky a akýkoľvek spor vyplývajúci z takéhoto používania podlieha zákonom Slovenskej republiky.

Pojem „Kantar Health“ alebo „nám, nás, nami“ alebo „my“ alebo „náš“ sa vzťahuje na spoločnosť Kantar Health, majiteľa tejto Webovej stránky, ktorej sídlo je na adrese Apollo BC II, block E, Prievozská 4D 814 94 Bratislava/Slovak republic. Pojem „vy“ sa vzťahuje na používateľa tejto Webovej stránky alebo osobu, ktorá si prezerá túto Webovú stránku, alebo na ktoréhokoľvek člena, ktorý sa zaregistroval alebo sa zapísal ako člen k spoločnosti Kantar Health.

Nasledujú príslušné zmluvné podmienky:

I. Zdravotnícke služby spoločnosti Kantar Health

 1. Spoločnosť Kantar Health ponúka jednotlivcom možnosť prístupu na túto Webovú stránku bezplatne, niektoré obsahy sú prístupné len na základe predplatného.
 2. Spoločnosť Kantar Health ponúka registrovaným alebo pozvaným jednotlivcom („Členom“) príležitosť získať prístup k chráneným informáciám a zúčastňovať sa na rôznych projektoch súvisiacich s medicínskymi projektmi prieskumu trhu („Prieskumy“), klinického výskumu a neintervenčného výskumu. Klienti nás poverujú zhromažďovať výskumné údaje v ich mene (obaja ďalej ako „Zmocnenec“).

II. Povinnosti Člena

 1. Registráciou ako Člen sa každý Člen zaväzuje neposkytnúť nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje a najmä súhlasí s tým, že sa nebude registrovať s falošnou totožnosťou. Ak poskytnete akékoľvek informácie, ktoré sú nepravdivé, nepresné, nie sú aktuálne alebo neúplné, spoločnosť Kantar Health má právo ukončiť vaše členstvo a môže odmietnuť akýkoľvek súčasný alebo budúci prístup k tejto Webovej stránke alebo jej využívaniu, vrátane okamžitej straty akýchkoľvek kumulovaných odmien alebo cien, ak nejaké existujú.
 2. Aby ste mali prístup k členskej časti tejto Webovej stránky, budete si musieť vytvoriť používateľské meno a heslo. Ste zodpovedný za dôvernosť a bezpečnosť vášho používateľského mena a hesla. Súhlasíte s okamžitým informovaním spoločnosti Kantar Health v prípade akéhokoľvek neoprávneného používania vášho používateľského mena alebo hesla.
 3. Registráciou ako Člen tejto Webovej stránky súhlasíte s tým, že spoločnosť Kantar Health môže overiť vaše registračné údaje za pomoci odbornej alebo podobne poverenej agentúry alebo vyšetrovacej služby.  Spoločnosť Kantar Health použije výsledky takéhoto overenia iba na účely presnosti a úplnosti poskytnutých informácií.  Tieto výsledky nezverejníme žiadnej tretej strane, pokiaľ to zákon nevynucuje, ak máme dôvod domnievať sa, že sa Člen podieľal na podvode v súvislosti s jeho registráciou v paneli.  Ak zistíme, že sa Člen podieľal na podvodoch počas účasti na prieskumoch, vyhradzujeme si právo zverejniť podvod príslušným právnym orgánom.
 4. Registrovaním sa ako Člen potvrdzuje každý Člen, že neporušuje žiadne zamestnanecké predpisy svojho zamestnávateľa.
 5. úhlasíte s nasledujúcimi skutočnosťami: 
  • Nebudete podporovať ani neumožníte iným neregistrovaným osobám účasť na prieskume alebo prieskumoch, kde používate váš prístup.  Bude sa to považovať za falšovanie a spoločnosť Kantar Health má právo ukončiť vaše členstvo a môže odmietnuť akýkoľvek súčasný alebo budúci prístup k tejto Webovej stránke alebo jej využívaniu, vrátane okamžitej straty akýchkoľvek kumulovaných odmien alebo cien, ak nejaké existujú.
  • Nebudete používať stroje, algoritmy alebo iné automatické funkcie na generovanie obsahu alebo prístupu k Webovej stránke.
  • Nebudete vytvárať prístupy k Webovej stránke, v ktorých sa od osoby alebo skupiny ľudí požaduje, aby si prečítali materiál (reťazové listy, e-maily atď.), ktorých hlavným účelom je vytváranie zisku.
  • Nebudete používať a pristupovať k týmto Webovým stránkam na základe komerčných účelov.
  • Nepodniknete žiadne kroky na manipuláciu s výsledkami akéhokoľvek panelu, voľby alebo prieskumu na tejto Webovej stránke alebo v súvislosti s ňou.
  • Nebudete používať žiadne opatrenia na zasahovanie do tejto Webovej stránky alebo akýchkoľvek iných Členov, ktorí používajú túto Webovú stránku a/alebo prístup k nej.
  • Nebudete rámcovať časti tejto Webovej stránky na inej webovej stránke; nezmeníte vzhľad tejto Webovej stránky; a nebudete vytvárať odkazy z akejkoľvek inej webovej stránky na ľubovoľnú stránku na tejto Webovej stránke bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu spoločnosti Kantar Health.

III. Zodpovednosť za obsah

 1. Spoločnosť Kantar Health výslovne odmieta akúkoľvek povinnosť, záväzok a zodpovednosť za akýkoľvek obsah alebo iný materiál uverejnený na tejto Webovej stránke ktorýmkoľvek Členom (Členmi). Potvrdzujete a súhlasíte s tým, že ste výhradne zaviazaný a zodpovedný za akýkoľvek obsah alebo iný materiál alebo informácie, ktoré ste sám poslali, uverejnili, zadali, odoslali, načítali a/alebo sprístupnili.
 2. Informácie obsiahnuté na tejto Webovej stránke sú určené iba na všeobecné informačné účely. Spoločnosť Kantar Health vynaložila všetko primerané úsilie, aby zabezpečila, že informácie na tejto Webovej stránke sú v čase ich zahrnutia správne; môžu sa však vyskytnúť nepresnosti a príležitostné chyby, pre ktoré sa spoločnosť Kantar Health ospravedlňuje.
 3. Potvrdzujete a súhlasíte s tým, že máte prísne zakázané posielať alebo prenášať akýkoľvek ohrozujúci, urážlivý, hanlivý, nemravný, ohováračský alebo poburujúci obsah, materiál alebo informácie, alebo akýkoľvek iný obsah, materiál alebo informácie, ktoré by mohli porušovať platné zákony.
 4. Potvrdzujete a súhlasíte s tým, že ste výhradne zodpovedný a zaviazaný za za správnosť akéhokoľvek obsahu a/alebo informácií, ktoré ste sám poslali, uverejnili, zadali, odoslali, načítali a/alebo sprístupnili. Uverejnenie položiek od Členov neznamená, že spoločnosť Kantar Health súhlasí s akýmkoľvek názorom alebo poučení a že je zodpovedná a zaviazaná za akékoľvek názory alebo poučenia, ktoré ste uverejnili, zadali, odoslali, načítali a/alebo sprístupnili vy sám.
 5. Týmto nechávate spoločnosť Kantar Health, aby sa vzdala, oslobodila a plnila akékoľvek nároky na náhradu škody, požiadavky, záväzky, straty a/alebo náklady a výdavky, vrátane a bez obmedzenia, ​​primeraného poplatku za právne zastúpenie a súdnych nákladov vyplývajúcich, súvisiacich a/alebo vzniknutých v súvislosti s akýmkoľvek obsahom, materiálom a/alebo informáciami poslanými, zverejnenými, zadanými, odoslanými, načítanými a/alebo verejne sprístupnenými vami. V prípade takýchto nárokov súhlasíte so záväzkami, stratami, odmenami, rozhodnutiami a/alebo nákladmi a/alebo výdavkami, vrátane a bez obmedzenia, ​​primeraného poplatku za právne zastúpenie a/alebo súdnych nákladov vzniknutých spoločnosti Kantar Health pri oponovaní proti takýmto nárokom.
 6. Čas od času môže táto Webová stránka môže zahŕňať alebo obsahovať (i) odkazy na iné webové stránky vedené a/alebo prevádzkované tretími stranami a/alebo (ii) informácie o produktoch alebo službách ponúkaných tretími stranami. Spoločnosť Kantar Health týmto odmieta akýkoľvek záväzok a/alebo zodpovednosť za akýkoľvek obsah alebo produkty alebo služby uvedené na týchto prepojených webových stránkach v maximálnej možnej miere povolenej podľa platných právnych predpisov.
 7. Spoločnosť Kantar Health si vyhradzuje absolútne právo na úpravu alebo vymazanie akéhokoľvek obsahu a alebo informácií poslaných, uverejnených, zadaných, odoslaných, načítaných a/alebo ktorýmkoľvek Členom na tejto Webovej stránke.

IV. Účasť na prieskumoch

 1. Členom, ktorí sa zaregistrovali na účasť v prieskumoch, môžu byť poslané e-mailové prieskumy.
 2. Vaša účasť na Prieskume (Prieskumoch) je úplne dobrovoľná.
 3. Potvrdzujete a súhlasíte s tým, že nemáte žiadne zákonné právo, aby vás spoločnosť Kantar Health pozvala na účasť na Prieskumoch. Ďalej potvrdzujete a súhlasíte s tým, že ak spoločnosti Kantar Health nevydá pozvanie na účasť na Prieskume alebo Prieskumoch nebude to znamenať žiadny dôvod na konanie proti spoločnosti Kantar Health.
 4. Potvrdzujete a súhlasíte s tým, že vyplníte a dokončíte všetky Prieskumy presne a že nebudete uvádzať žiadne nepravdivé alebo nevhodné odpovede. V prípade, že nesplníte vyššie uvedené kritériá, spoločnosť Kantar Health môže podľa vlastného uváženia zrušiť vaše členstvo bez predchádzajúceho upozornenia.
 5. Podľa miestnych predpisov majú Členovia povinnosť hlásiť všetky nežiaduce účinky miestnym orgánom vo svojej krajine. Všetky nežiaduce účinky uvedené Členom („Nahlasovateľom“) v danom Prieskume oznámi spoločnosť Kantar Health Zmocnencovi tohto Prieskumu. V týchto prípadoch môže spoločnosť Kantar Health kontaktovať Nahlasovateľa s cieľom získať súhlas so zverejnením osobne identifikovateľných informácií Nahlasovateľa pre Zmocnenca tohto Prieskumu na účely následnej komunikácie týkajúcej sa uvedených nežiaducich účinkov. Nahlasovatelia si ponechávajú právo odmietnuť takýto súhlas; od spoločnosti Kantar Health sa však bude naďalej vyžadovať, aby nahlásila nežiaduce účinky Zmocnencovi tohto Prieskumu bez toho, aby bola uvedená totožnosť Nahlasovateľa.
 6. Zrušenie účasti je kedykoľvek možné. Okrem toho sa zrušenie automaticky uskutoční po ukončení vášho členstva.
 7. Môžete sa odhlásiť z ďalšej komunikácie alebo účasti kedykoľvek podľa postupov pre zrušenie prihlásenia, ktoré sú popísané v akejkoľvek komunikácii a/alebo na tejto Webovej stránke, tak, že nás kontaktujete prostredníctvom strany, od ktorej ste dostali pozvanie, alebo prostredníctvom http://www.kantarhealth.com/contact.
 8. Nedodržanie postupov, ktoré sme uviedli, by mohlo oddialiť odstránenie vašich osobných údajov. Vašu žiadosť ihneď spracujeme. môže však uplynúť určitá doba od času, kedy dostaneme vašu žiadosť, do času, kedy sme schopní odstrániť vaše osobné údaje zo všetkých plánovaných komunikácií a zoznamov. Preto môžete dostať e-maily aj po požiadaní o odstránenie z našich zoznamov predtým, ako sa žiadosť úplne spracuje. budeme však vyvíjať všetko úsilie na to, aby sme konali okamžite.

V. Kompenzácia alebo refundácia za účasť na prieskumoch

 1. V súvislosti s ponukou na účasť na prieskumoch alebo iných aktivitách marketingového výskumu spoločnosti Kantar Health môže spoločnosť Kantar Health ponúknuť motiváciu alebo honoráre („Kompenzácia“) ako prejav uznania pre takéhoto účastníka. V súvislosti s ponukou na účasť na klinickom výskume a neintervenčných výskumných aktivitách spoločnosti Kantar Health môže spoločnosť Kantar Health ponúknuť „refundáciu“ za čas a úsilie, ktoré vynaložíte na týchto účastníkov. Všetky kompenzácie a refundácie sa poskytujú podľa vlastného uváženia spoločnosti Kantar Health a spoločnosť Kantar Health si vyhradzuje právo ukončiť svoj motivačný program; ukončiť, upraviť alebo zmeniť akékoľvek podmienky súvisiace s jeho motivačným programom; a/alebo upraviť, zmeniť alebo odstrániť akékoľvek kompenzácie alebo refundácie, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii alebo sa ponúkajú, s tým, že sa vám oznámia alebo neoznámia. Okrem podmienok stanovených v tejto časti sa na ponuku kompenzácie alebo refundácie vzťahujú ktorékoľvek dodatočné podmienky uvedené v príslušnej pozvánke na prieskum.
 2. Všetky kompenzácie a refundácie, ktoré vám boli ponúknuté, sa poskytujú v súlade so zmluvnými podmienkami, vrátane a bez obmedzenia požiadavky, aby ste úplne a pravdivo vyplnili akékoľvek prieskumy alebo prieskumy. Druh a výška kompenzácie alebo refundácie budú uvedené v e-mailovej pozvánke do prieskumu. Možnosti vyplatenia kompenzácie alebo refundácie, ktoré môže spoločnosť Kantar Health kedykoľvek zmeniť podľa svojho vlastného uváženia, vám budú predložené v časti Kompenzácia alebo refundácia na tejto Webovej stránke.
 3. Prieskumy môžu obsahovať otázky týkajúce sa filtrovania, aby sa zistilo, či účastník patrí k cieľovej skupine pre daný projekt. Prieskum sa automaticky ukončí, ak sa po odpovedi na tieto otázky vo filtri zistí, že účastník nepatrí do požadovanej alebo špecifikovanej cieľovej skupiny. Podobne môže byť prieskum ukončený, ak sa dosiahne kvóta pre konkrétnu cieľovú skupinu. V každom z týchto scenárov bude mať účastník nárok na kompenzáciu alebo refundáciu iba vtedy, ak príslušná pozvánka na prieskum konkrétne uvádza, že kompenzácia a refundácia budú poskytnuté účastníkom, ktorí dokončia len otázky týkajúce sa filtrovania.
 4. Je potrebné, aby Člen vyplnil 100 % prieskumu, aby mal nárok na kompenzáciu alebo refundáciu.
 5. Podľa platných zákonov vašej krajiny trvalého pobytu, štátnej príslušnosti a/alebo občianstva môžete byť povinný platiť dane z kompenzácie alebo refundácie, ktoré dostanete v súvislosti s dokončením Prieskumov. Potvrdzujete a súhlasíte s tým, že (i) spoločnosť Kantar Health nezamlčí žiadne peňažné prostriedky alebo dane založené na kompenzácii alebo refundácii, ktoré sú vám splatné (okrem prípadov, keď to zákon vyžaduje); a (ii) ste výlučne a výhradne zodpovedný za platby všetkých príslušných daní a dodržiavanie všetkých platných daňových zákonov.

VI. Dôvernosť

 1. Potvrdzujete a súhlasíte s tým, že ako Člen sa môžete dostať do kontaktu s dôvernými informáciami a ochrannými známkami spoločnosti Kantar Health a/alebo jej Zmocnenca. Všetky informácie, ktoré máte k dispozícii prostredníctvom vášho členstva, a to buď prostredníctvom predplatného alebo bez neho, súvisiace s vašou účasťou na akomkoľvek Prieskume alebo Prieskumoch, vrátane, ale nie výlučne, odpovedí alebo informácií, ktoré ste poskytli v súvislosti s týmito Prieskumami, alebo počtu týchto štúdií, ktorých ste sa zúčastnili, dokonca aj existencie a predmetu Prieskumov, sa považujú za dôverné vlastnícke informácie patriace spoločnosti Kantar Health a jej Zmocnencom. Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať prísnu dôvernosť a nezverejníte žiadnym iným stranám žiadne dôverné a/alebo vlastnícke informácie zistené alebo získané v súvislosti s akýmkoľvek prieskumom, projektom, dotazníkom alebo iným prieskumom trhu, klinickým výskumom a neintervenčnou výskumnou činnosťou súvisiacou s touto Webovou stránkou, spoločnosťou Kantar Health a/alebo ktorýmkoľvek jej Zmocnencom.
 2. Potvrdzujete a súhlasíte s tým, že akékoľvek dôverné a/alebo vlastnícke informácie, ktoré vám boli odhalené alebo ktoré ste zistili v súvislosti s akýmkoľvek predplatným, prieskumom, projektom, dotazníkom a/alebo akoukoľvek inou výskumnou činnosťou, zostanú jediným a výlučným vlastníctvom vlastníka tieto informácie a vám nebudú udelené a nebudete mať žiadne právo, nárok a/alebo záujem o a/alebo v súvislosti s dôvernými a/alebo vlastníckymi informáciami a takéto právo, nárok alebo záujem sa nesmú odvodiť alebo naznačovať.
 3. Čokoľvek, čomu ste počas vašej činnosti na Webovej stránke vystavený, vrátane , ale nie výlučne, „vzhľadu a dojmu“ z Webovej stránky, by sa mali považovať za vlastnícke, či už sú určené alebo nie. „Vzhľad a dojem“ sa vzťahujú na dizajn, logá, bannery, navigačné panely a nástroje, grafiku, písmo, rozloženie stránky, umiestňovanie objektov a ďalšie funkcie, ktoré sa bežne považujú za súčasť „vzhľadu a dojmu“ internetovej stránky.

VII. Ochrana osobných údajov, e-mailové reklamy

Ochrana osobných údajov je pre spoločnosť Kantar Health mimoriadne dôležitá. Ďalšie informácie nájdete v časti Ochrana osobných údajov v spoločnosti Kantar Health.

S cieľom pomôcť svojim Zmocnencom pri navrhovaní ich Prieskumov alebo pri výbere Členov pre účasť môže spoločnosť Kantar Health zverejniť pre týchto Zmocnencov určité údaje poskytnuté jednotlivými Členmi. Profilové údaje zahŕňajú, ale nie výlučne len položky, ako sú pohlavie, vek, titul, zdravotnícka škola, oblasť špecializácie, rok vydania osvedčenia, dĺžka praxe a PSČ, roky v praxi a postup praxe. Tento zoznam je ilustratívny, nie je vyčerpávajúci a aktuálne prvky zahrnuté do profilových údajov sa môžu v priebehu času meniť. Spoločnosť Kantar Health však bez vášho súhlasu nezverejní žiadnej tretej strane osobné údaje (meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu), ktoré nám poskytnete. Viac informácií o používaní vašich osobných údajov spoločnosťou Kantar Health nájdete v v časti Pravidlá ochrany osobných údajov v spoločnosti Kantar Health.

VIII. Duševné vlastníctvo

 1. Všetky stránky a obsah spoločnosti Kantar Health, Zmocnencov a ich príslušných poskytovateľov licencií, obchodných partnerov a/alebo zástupcovia, nachádzajúcich sa na tejto Webovej stránke alebo v rámci tejto Webovej stránky, v preplatiteľskej časti a súvisiacich prieskumoch, vrátane textu, grafiky, zvuku, videí, fotografií, prieskumov, log a/alebo akýchkoľvek iných materiálov, sú duševným vlastníctvom spoločnosti Kantar Health, Zmocnencov a/alebo ich príslušných poskytovateľov licencií, obchodných partnerov a pridružených spoločností, vrátane všetkých obchodných značiek, značiek služieb, autorských práv, patentov a obchodných tajomstiev v nich obsiahnutých.
 2. Nesmiete upravovať, kopírovať, reprodukovať, vytvárať odvodené diela, publikovať, zobrazovať, načítavať, posielať, prenášať alebo distribuovať akýmkoľvek spôsobom obsah, materiály a informácie sprístupnené na tejto Webovej stránke bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu spoločnosti Kantar Health.
 3. Súhlasíte s tým, že nebudete preberať, opätovne konfigurovať alebo používať technológiu alebo softvér spoločnosti Kantar Health ináč ako s cieľom získať prístup k obsahu určenému pre vás a/alebo pre vašu účasť na jej Prieskumoch. Súhlasíte tiež s tým, že v priebehu vášho prístupu alebo účasti nebudete preberať, tlačiť kópie alebo reprodukovať žiadnu obrazovku alebo informácie, ktoré vám boli zobrazené, pokiaľ ste o to výslovne nepožiadali v rámci vašej účasti na konkrétnej štúdii.
 4. Spoločnosť Kantar Health sa bude snažiť o zákonnú opravu, obmedzenie, zákaz a potrestanie za akéhokoľvek a všetky porušenia predchádzajúcich pravidiel.

IX. Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že odškodníte, ochránite a nepoškodíte spoločnosť Kantar Health, jej riaditeľov, úradníkov, zamestnancov a/alebo zástupcov pred a voči akýmkoľvek nárokom, požiadavkám, záväzkom, škodám, stratám a nákladom a/alebo výdavkom tretích strán vrátane, ale nie výlučne, právnych poplatkov a súdnych trov vyplývajúcich, vzniknutých alebo súvisiacich s priamym alebo nepriamym nedodržiavaním alebo iným porušením zmluvných podmienok a/alebo platných právnych predpisov z vašej strany.

X. Obmedzenia zodpovednosti

 1. V žiadnom prípade nebude spoločnosť Kantar Health zodpovedná za akúkoľvek nepriamu, náhodnú, mimoriadnu, následnú alebo represívnu stratu alebo škodu alebo za stratu príjmu, stratu zisku a/alebo stratu dobrého mena, ktoré utrpel ktorýkoľvek Člen alebo Členovia tejto Webovej stránky, alebo iní v súvislosti s používaním tejto Webovej stránky, alebo aké výsledok plnenia alebo neplnenia za týchto zmluvných podmienok zo strany spoločnosti Kantar Health, bez ohľadu na to, či bola alebo nebola možnosť takýchto škôd odhalená spoločnosti Kantar Health alebo mohla byť odôvodnene predpokladaná spoločnosťou Kantar Health.
 2. Spoločnosť Kantar Health nie je ani zodpovedná ani zaviazaný za to, že sa ktorýkoľvek Člen týmto vzdáva akýchkoľvek nárokov, úkonov alebo nápravných opatrení za akékoľvek škody, či už priame alebo nepriame, náhodné, zvláštne alebo následné, alebo straty vyplývajúce z účasti na akomkoľvek Prieskume ponúkanom Členom, alebo v súvislosti so spoľahlivosťou alebo používaním informácií, produktov, služieb alebo tovaru uvedených na tejto Webovej stránke alebo poskytovaných prostredníctvom tejto Webovej stránky; s výnimkou prípadov, keď je zodpovednosť podmienená príslušným právom.

XI. Zrieknutie sa práv

Táto Webová stránka, vrátane všetkého obsahu alebo služieb sprístupnených alebo prístupných prostredníctvom tejto Webovej stránky, je poskytovaná „tak, ako je“. V plnom rozsahu povolenom zákonom spoločnosť Kantar Health neposkytuje žiadne informácie alebo záruky akéhokoľvek druhu týkajúce sa obsahu tejto Webovej stránky. Ďalej spoločnosť Kantar Health odmieta akékoľvek vyjadrené alebo predpokladané záruky, vrátane, ale nie výlučne, neporušovania, predajnosti názvu alebo vhodnosti na určitý účel. Spoločnosť Kantar Health nezaručuje, že funkcie obsiahnuté v tejto Webovej lokalite alebo v nejakom materiáli alebo obsahu v nej obsiahnuté budú neprerušované alebo bezchybné, že chyby budú opravené alebo že táto Webová stránka alebo server, ktorý ju sprístupňuje, budú opravené, alebo že táto Webová stránka alebo server, ktorý ju sprístupňuje, je bez vírusov alebo iných škodlivých zložiek.

XII. Komunikácia

Akákoľvek komunikácia alebo materiál, ktorý odošlete spoločnosti Kantar Health elektronickou poštou alebo iným spôsobom, vrátane údajov, otázok, pripomienok, odpovedí v paneli, návrhov a podobne, sa považujú a budú považované za nedôverné a nevlastnícke, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. S výnimkou rozsahu, na ktorý sa výslovne vzťahujú pravidlá ochrany osobných údajov, môže spoločnosť Kantar Health alebo jej pridružené spoločnosti používať čokoľvek, čo prenášate alebo odosielate, na akýkoľvek účel, vrátane, ale nie výlučne, reprodukcie, zverejňovania, prenosu, uverejňovania, vysielania a posielania. Okrem toho spoločnosť Kantar Health môže voľne využívať akékoľvek nápady, koncepty, know-how alebo techniky obsiahnuté v akejkoľvek komunikácii, ktorú pošlete na túto Webovú stránku bez kompenzácie a za akýmkoľvek účelom, vrátane, ale nie výlučne, vývoja, výroby a marketingu produktov a služieb pomocou týchto informácií.

XIII. Zrušenie

Bez obmedzenia akýchkoľvek iných nápravných opatrení, ktoré má spoločnosť Kantar Health k dispozícii, spoločnosť Kantar Health môže, bez predchádzajúceho upozornenia, pozastaviť, zrušiť alebo ukončiť prístup a/alebo účet v prípade, že daný Člen nedodržiava alebo inak porušuje tieto zmluvné podmienky.

XIV. Zmeny vo všeobecných zmluvných podmienkach

Všetky informácie uverejnené na tejto Webovej stránke sa môžu zmeniť bez upozornenia. Okrem toho tieto zmluvné podmienky môžu byť kedykoľvek zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Kantar Health vykoná takéto zmeny tak, že ich uverejní na tejto Webovej stránke. Mali by ste túto Webovú stránku pravidelne kontrolovať. Váš nepretržitý prístup na túto Webovú stránku po takýchto zmenách jednoznačne preukazuje, že ste prijali tieto zmeny.

XV. Právna príslušnosť a adresa pre doručovanie

Vaše používanie tejto Webovej stránky a akýkoľvek spor vyplývajúci z takéhoto používania tejto Webovej stránky podlieha zákonom Anglicka a Walesu a nevýlučnej jurisdikcii anglických súdov.

XVI. Všeobecné

Nadpisy slúžia len na referenčné účely a v žiadnom prípade nedefinujú, neobmedzujú, nevyjadrujú ani nepopisujú rozsah takejto časti. Naša nečinnosť voči nedodržiavaniu podmienok z vašej strany alebo zo strany iných nás nezbavuje nášho práva konať s ohľadom na následné alebo podobné nedodržiavanie podmienok. Tento dokument uvádza celú dorozumenie a dohodu medzi spoločnosťou Kantar Health a vami, pokiaľ ide o predmet obsiahnutý v tomto dokumente.

Spoločnosť Kantar Health si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zlepšiť, upraviť, pozmeniť, pozastaviť alebo natrvalo zrušiť všetky alebo niektoré časti tejto Webovej stránky a obmedziť alebo zakázať prístup k nej.

XVII. Doložka o oddeliteľnosti

V prípade, že jedno alebo viaceré ustanovenia týchto zmluvných podmienok sa považujú za úplne alebo čiastočne neplatné, považuje sa to za oddelené od týchto zmluvných podmienok a zostávajúce ustanovenia zostávajú v plnej platnosti a účinnosti. Akékoľvek ustanovenie, ktoré je neplatné, sa nahradí ustanovením, ktoré je čo možno najpodobnejšie a najlepšie zodpovedá zamýšľanému účelu neplatného ustanovenia.

XVIII. Otázky

Ak máte otázky týkajúce sa týchto zmluvných podmienok, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@kantarhealth.com alebo poštou na adrese Apollo BC II, block E, Prievozská 4D 814 94 Bratislava, Slovak republic.